Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Chân Phúc Êu-giê-ni-ô III Giáo Hoàng có tên Rửa Tội là Barnadus Paganelli.